Dotychczasowa działalność spółki FCM Zdrowie sp. z o.o.  kontynuowana jest w ramach niżej wymienionego oddziału PZU Zdrowie S.A.:

PZU Zdrowie S.A. Oddział Centra Medyczne FCM w Warszawie
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa
REGON: 143343166-00152
NIP: 527-266-38-52

W związku z połączeniem spółek FCM Zdrowie sp. z o.o. i PZU Zdrowie S.A. zmienił się także administrator danych osobowych

 1. Od 30.10.2020 r. administratorem danych osobowych jest PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 13 (dalej „PZU Zdrowie”). Kontakt z administratorem jest możliwy mailowo pod adresem: kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.
 2. W PZU Zdrowie powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IODzdrowie@pzu.pl lub pisemnie na adres: ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa.
 3. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez PZU Zdrowie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a)    objęcia opieką zdrowotną w ramach abonamentu medycznego, udzielania świadczeń zdrowotnych i profilaktyki zdrowia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  b)    objęcia świadczeniami medycyny pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
  c)    prowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  d)    rezerwacji, potwierdzania i odwoływania konsultacji lekarskich lub badań diagnostycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
  e)    weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  f)    dokonywania rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
  g)    ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych, o którym mowa w pkt 2 ppkt a-f jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach abonamentu medycznego, a także dla realizacji interesów pracodawcy/zleceniodawcy związanych z zapewnieniem dostępu do abonamentu medycznego.  
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych. Przekazanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy uwzględniającej wymagany poziom bezpieczeństwa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane:
  1)    w przypadku danych, o których mowa w pkt 3 a) i b) – przez okres obowiązywania umowy o objęcie opieką zdrowotną w ramach abonamentu medycznego lub objęcie świadczeniami pracy;
  2)    w przypadku danych, o których mowa w pkt 3 c) – przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wskazany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  3)    w przypadku danych, o których mowa w pkt 3 d) i g) – przez okres przedawnienia roszczeń wskazany w Kodeksie cywilnym;
  4)    w przypadku, o którym mowa w pkt 3 f) – przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wskazany w ustawie o rachunkowości.
 8. Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
 9. Pacjenci mają również prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe pacjentów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec nich skutki prawne.

Pełna treść aktualnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PZU Zdrowie jest dostępna na stronie www.pzuzdrowie.pl/Informacje o przetwarzaniu danych.